ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > ดูแลถูกหลักโภชนาการ

ดูแลถูกหลักโภชนาการ

“Let your food be your medicine and your medicine be your food จงทานอาหารให้เป็นโอสถ”

คือข้อความที่ฮิปโปเครติส บิดาแห่งการแพทย์ในยุคกรีกโบราณได้กล่าวไว้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า “อาหาร” คือดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของสุขภาพและมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและรักษาโรค นอกเหนือไปจากการบำบัดด้วยยาเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใส่ใจดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ

เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารและเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุทุกรายที่มาพักกับเราได้รับการดูแลโภชนาการเป็นอย่างดี ทางเราได้ให้นักกำหนดอาหารเป็นผู้ออกแบบและกำหนดอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล

“นักกำหนดอาหาร” (Dietitian) คือใคร?” ทำหน้าที่อะไร? มักเป็นประเด็นคำถามที่บุตรหลานของผู้สูงอายุหลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไร? เพราะการนำพ่อแม่มาหรือปู่ย่าตายายมาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี ลูกหลานย่อมมีความเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินว่าจะกินอิ่มนอนหลับเหมือนตอนอยู่ที่บ้านหรือไม่ หากไม่เหมือนก็ต้องเป็นความแตกต่างในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันเป็นผลลัพธ์จากการรับประทานอาหารที่ดี

“นักกำหนดอาหาร” เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบำบัด เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูภาวะโภชนาการ รวมถึงสามารถดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา ซึ่งบุคคลที่จะเป็นนักกำหนดอาหารได้นั้นจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการกำหนดอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับใบรับรองประกอบโรคศิลปะตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563

ถือเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลแนะนำและออกแบบอาหารเพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้คนในแต่ละช่วงอายุ โดยใช้หลักโภชนาบำบัดกับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ อย่างเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง กระดูกพรุน โรคไต ฯลฯ เพราะการสังเกตและใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ทางศูนย์ผู้สูงอายุของเราให้ความสำคัญ อย่างเช่น ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด โดยเฉพาะอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้ เช่น อาหารทะเล นม เป็นต้น หรือผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานจะมีการจัดอาหารเฉพาะโรคที่เหมาะสม เช่น ขนมหวานไม่ใส่น้ำตาล แต่จะเลือกใช้สารให้ความหวานทดแทน ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง จะมีการจัดอาหารลดเค็ม ลดไขมัน เพื่อควบคุมปริมาณโซเดียม ไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลสำหรับผู้ป่วยโรคไต ทางศูนย์ก็มีการจัดอาหารโรคไตให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะ

ทั้งยังใส่ใจแม้กระทั่งศาสนาความเชื่อของผู้สูงอายุว่านับถือศาสนาใด หากนับถือศาสนาอิสลาม ทางเรามีครัวแยกสำหรับทำอาหารฮาลาลต่างหาก ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปะปนอาหารที่ผิดต่อศาสนาอิสลาม จะเห็นได้ว่าศูนย์ผู้สูงอายุของเราดูแลสุขภาพในภาพรวม รวมทั้งเข้าใจแผนการรักษาของแพทย์เพื่อออกแบบรายการอาหารให้สอดคล้องกับแผนการรักษาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพสุขอนามัยและความสะอาดของผู้ปรุงอาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตลอดทั้ง 3 มื้ออยู่เสมอ ทั้งยังมีการตรวจสอบภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุว่าจะเกิดภาวะทุกโภชนาการ (Malnutrition) หรือขาดสารอาหารส่วนใดบ้าง

ซึ่งนักโภชนาการจะต้องประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำแก่แพทย์ในการจัดสรรอาหารให้คนไข้ได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างครบถ้วนเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ร่วมกันด้วย นอกจากนี้ ศูนย์ผู้สูงอายุยังจัดอาหารมื้อพิเศษเข้ามาเพื่อให้ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจำเจ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้ามาพักในระยะยาว

เมื่อผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดูแลของนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลยันฮี คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น โดยยึดหลักพื้นฐานที่ว่า อาหารทำหน้าที่เป็น “โอสถ” ในการป้องกันและบำบัดโรค ส่งผลให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังคำกล่าวที่ว่า “You are what you eat กินอย่างไร สุขภาพก็เป็นไปเช่นนั้น”
© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.