ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > “ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ยันฮี ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรพนักงานบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ”

“ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ยันฮี ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรพนักงานบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ”

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ยันฮี ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรพนักงานบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ” เปิดพื้นที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยขั้นพื้นฐาน ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี โดยมีคุณจีราภรณ์ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพนักงานบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูง (Care Angel Program) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 30 ตุลาคม 2566 ตลอดระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง ภายใต้การให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับทีมงานสหวิชาชีพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อันเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรคในผู้สูงอายุแบบครบวงจร และยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานที่มีความสนใจสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอีกด้วย

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.